Home

 

Cyfrowe Muzeum tworzy zdigitalizowany materiał związany z historią Starego Teatru w Krakowie. Przedmiotem digitalizacji były zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji i kostiumów, wkładki obsadowe z teatralnych programów, plakaty i afisze z lat 1945 -2014; teatralne kostiumy z lat 1956 – 2009; ryciny i zdjęcia dokumentujące historię Teatru Krakowskiego oraz budynku przy placu Szczepańskim w latach 1781 – 1906.
Dzieje instytucji od końca 18. do początku 20. wieku przedstawia niewielka ilość zachowanej ikonografii: malowanych portretów aktorów, zdjęć artystów wykonanych w atelier, rycin, rysunków i druków do przedstawień oraz kolejnych architektonicznych adaptacji budynku.
Powojenna historia Starego Teatru zawiera wybraną dokumentację do pięciuset pięćdziesięciu przedstawień i prezentowana jest ponad ośmioma tysiącami obiektów (6050 fotografii, 1750 projektów scenografii, plakatów, wkładek obsadowych, 330 kostiumów). Materiał ikonograficzny podpięty do przedstawień dostępny jest poprzez wybór hasła z paska menu. Może to być tytuł przedstawienia, autor sztuki, nazwisko reżysera, aktora, scenografa tworzących inscenizację lub rok premiery. Ikonografia posiada podstawowe opisy tekstowe umożliwiające identyfikację obrazów z twórcami przedstawień. Więcej informacji o twórcach inscenizacji w Starym Teatrze po 1945 roku można znaleźć na www.stary.pl.
Zdygitalizowany materiał pochodzi z Archiwum i Muzeum Starego Teatru, Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (archiwalia z sezonów od 1946/47 do 1954/55) oraz ze zbiorów twórców przedstawień. Materiały są własnością wymienionych instytucji oraz osób prywatnych i ich wykorzystanie wymaga zgody właścicieli. Adres Muzeum: www.cyfrowemuzeum.stary.pl lub www.stary.pl.
Cyfrowe Muzeum będzie rozbudowywane: o bieżącą dokumentację do przedstawień,  filmową dokumentację inscenizacji, bazę danych osobowych dla artystów pracujących dla Starego Teatru, recenzje z przedstawień. Będą też możliwe do odsłuchania fragmenty muzyki napisanej przez kompozytorów do inscenizacji. W prezentowanej formie cyfrowego muzeum nazwiska kompozytorów i innych twórców przedstawień, nie ujętych w pasku menu,  wydrukowane są na wkładkach obsadowych podpiętych jako ikonografia do tytułów przedstawień. Materiały tworzące Cyfrowe Muzeum będą wykorzystane przy tworzeniu Interaktywnego Muzeum/Centrum Edukacji Teatralnej w StarymTeatrze w latach 2013 - 2015.
Cyfrowe Muzeum Starego Teatru powstało dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej 1 „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działaniu 1.2. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego celem Muzeum jest wzbogacać wiedzę społeczeństwa na temat teatru poprzez dostęp do Internetu. Materiały znajdujące się na stronach Cyfrowego Muzeum mogą służyć indywidualnemu kształceniu a także grupowym zajęciom prowadzonym w formie lekcji, spotkań czy wykładów .
Anna Litak, Kierownik Muzeum Starego Teatru
Wyszukaj:
Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011